top of page
Ma Cuisine et Moi Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Offerte en bestelling


1.1. De overeenkomsten afgesloten tussen Ma Cuisine et Moi en de klant maken een huur van diensten uit. De
verbintenis van Ma Cuisine et Moi is een middelenverbintenis.


1.2. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 30 dagen.


1.3. Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts
bindend indien ze door ons schriftelijk werd aanvaard.


1.4. De ondertekening van een bestelorder door de verkoper of een zijner afgevaardigden, vertegenwoordigers
of volmachtdragers, geldt niet als instemming noch als verkoopbelofte, doch alleen als een kennisneming van
de bestelling en ontneemt de verkoper zijn recht niet op weigering van de bestelling zoals hierna bepaald.


1.5. Het staat de verkoper steeds vrij een bestelling te weigeren. Bericht van weigering moet ten laatste één
maand voor de gereserveerde datum of leveringsdatum aan de koper bekend gemaakt worden per
aangetekende zending. Uit hoofde van dergelijke weigering is de verkoper in geen geval schadeloosstelling
verschuldigd. De procedure van weigering, zoals hierboven omschreven, dient enkel uitgevoerd te worden als er
een voorschot is betaald.


Artikel 2. Prijzen


2.1. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief
of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper
vallen.


2.2. Behoudens andersluidend beding kunnen de prijzen wijzigingen ingevolge stijging van aankoopprijzen,
salarissen, sociale en fiscale lasten, alsook elke andere objectief meetbare omstandigheid.


Artikel 3. Voorschot en schadevergoeding bij annulering


3.1. Wanneer beroep gedaan wordt op de cateringdiensten in een zaal welke niet aan ons toebehoort of bij het
vastleggen van een cateringevent of van een feest verplicht de koper zich ertoe een voorschot van 60% van het
totale bedrag op de rekening van Ma Cuisine et Moi te betalen.


3.2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mist schriftelijke
aanvaarding door Ma Cuisine et Moi.


3.3. Bij eventuele annulering van het feest of event, om welke reden ook, zal het betaalde voorschot onder
geen enkele voorwaarde worden terugbetaald. Indien de afbestelling gebeurt in de loop van de 14 dagen die
voorafgaan aan de gereserveerde datum, dient 80% van de geschatte waarde van het in te richten feest te
worden betaald.


3.4. Wanneer na doorgeven van het bestelorder en de aanvaarding ervan, door de koper wordt afgezien van de
bestelde cateringdienst, om welke reden ook, zal het betaalde voorschot onder geen enkele voorwaarde
worden terugbetaald. De reeds gemaakte kosten ter verwezenlijking van de bestelde cateringdienst (huur
materiaal, personeelskosten, enz) dienen eveneens te worden gecompenseerd, die naast en boven het betaalde
voorschot, dat – zoals hoger omschreven – niet wordt terugbetaald.

bottom of page